Překlad článku 18 ročenky CIK-FIA

18. Národní podnik

Jakýkoli podnik nesplňující jednu nebo více podmínek vyjmenovaných ve výše uvedeném článku 17 se nazývá národním podnikem.

Národní podnik spadá pod výhradní sportovní dohled ASN, jež vykonává svoji pravomoc řízení a organizace, a dodržuje všeobecné podmínky uplatňování nynějšího řádu (viz články 3 a 53).

Národní podnik je otevřený pouze pro účastníky a jezdce, kteří jsou držiteli licence vystavené ASN státu, ve kterém se podnik koná. Národní podnik nelze započítávat do mezinárodních mistrovství nebo seriálů, ani jej nelze zohledňovat při sestavování celkové klasifikace po několika mezinárodních podnicích.

Národní podnik může na základě rozhodnutí oprávněné ASN přijmout k účasti držitele licencí jiných ASN.

V disciplíně motokár musí být závodníci a jezdci, přející si zúčastnit se národního podniku v zahraničí, na kterém je účast držitelů licencí od jiných ASN povolena, držiteli mezinárodní licence FIA. Pokud organizátor přijme k účasti zahraničního účastníka nebo jezdce, který není držitelem mezinárodní licence FIA, dopustí se tím porušení, které se v případě, že na tuto skutečnost bude ASN povolující daný národní podnik upozorněna, trestá pokutou, jejíž výše se ponechává na uvážení ASN, jež dotyčný národní podnik povoluje. Pokud zmíněný národní podnik představuje součást národního mistrovství nebo seriálu, nebudou účastníci, kteří jsou držiteli zahraničních licencí, oprávněni získávat body v klasifikaci zmíněného šampionátu nebo seriálu.

Přidělování bodů v hodnocení zmíněného šampionátu nebo seriálu se musí provádět bez zohledňování soutěžících, kteří jsou držiteli zahraničních licencí. Jakýkoli národní podnik musí být uveden v národním kalendáři dozorující ASN. Soutěžící a řidiči, kteří si přejí zúčastnit se národního závodu organizovaného v zahraničí, tak mohou učinit pouze se souhlasem své vlastní ASN.

Toto povolení vydává dotyčná ASN v takové podobě, jakou může považovat za vhodnou, a to buď orazítkováním přihlášky, vystavením zvláštního povolení účastníkovi a /nebo jezdci na konkrétní podnik nebo obecnějšího povolení (pro jednu nebo více zemí, na určité období nebo na celé období platnosti dané licence).

Pokud organizátor přijme k účasti zahraničního účastníka a/nebo jezdce, který nemá žádné povolení od ASN, jež vystavila jeho licenci či licence, dopustí se porušení, které bude mít v případě, že se FIA o této skutečnosti dozví, za následek pokutu, již se FIA může rozhodnout uložit.

Je třeba poznamenat, že povolení mohou ASN vydávat svým držitelům licencí pouze na dohodnuté podniky zapsané v národním kalendáři ASN.

Bez ohledu na výše uvedený pátý odstavec budou profesionální účastníci nebo jezdci, kteří jsou držiteli licence vystavené jakoukoli zemí EU (nebo podle FIA srovnatelnou zemí), oprávněni zúčastnit se a připisovat si body v národních podnicích konajících se v EU nebo srovnatelných zemích na stejném základě jako státní příslušníci těchto zemí.

V této souvislosti je profesionální účastník nebo jezdec  ten, kdo oznámí příslušným úřadům, že za účast v motorovém sportu obdržel formou platu nebo sponzorství peníze, a toto oznámení v přijatelné formě prokáže ASN, jež vystavila jeho licenci, nebo kdo jakkoli jinak přesvědčí FIA o svém profesionálním statutu, např. uvede výhody plynoucí v jeho prospěch, které není třeba oznamovat příslušným úřadům.

ASN, která povoluje podnik umožňující účast držitelů licencí od jiných ASN, musí kromě toho dodržet povinnost sdělit FIA a účastníkům a jezdcům alespoň níže uvedené informace, a to na všech oficiálních dokumentech (zejména na přihlášce):

–   nespornou informaci o tom, zda je okruh předmětem stávající platné mezinárodní homologace vydané FIA nebo národní homologace vydané příslušnou ASN a odpovídá kategoriím soutěžících vozidel oprávněných k účasti v podniku;

–   informace o kategoriích vozidel oprávněných k účasti v daném podniku podle homologace okruhu;

–    informace o třídě řidičského průkazu požadovaného k účasti v podniku.

 47. Licence

 a) Licence je osvědčení o registraci vydané osobě nebo subjektu (jezdcům, účastníků, výrobcům, týmům, komisařům, pořadatelům, okruhům), kteří se chtějí účastnit nebo být součástí, a to z jakéhokoliv důvodu, na soutěžích a rekordních pokusech, které se řídí tímto Předpisem. Má se za to, že držitel licence je seznámen s textem tohoto Předpisu a řídí se jeho ustanoveními. Zásadou, jež platí ve všech případech, je, že každý žadatel, který splňuje podmínky pro povolení v souladu s tímto etickým Předpisem, platnými sportovními a technickými předpisy a je bezúhonný, má nárok na takovouto licenci.

 Nikdo se nesmí zúčastnit sportovního podniku, ustanovit nebo překonat rekord, aniž by byl vlastníkem licence FIA vydané jeho mateřskou ASN nebo licencí FIA vydanou jinou, než jeho mateřskou ASN se souhlasem jeho mateřské ASN (viz. Článek 110).

 Pro profesionální jezdce, jak je určeno v Článku 18 tohoto Předpisu, může být mateřskou ASN také ASN země EU, v níž má držitel licence trvalé bydliště bona fide.

 Mezinárodní licence FIA vydaná ASN je platná pro mezinárodní soutěže odpovídající úrovni takovéto licence. Tyto soutěže jsou zapsány v Mezinárodní sportovním kalendáři. Licence FIA musí být každý rok obnovena, a to od 1. ledna každého roku.

 Každá ASN vydává licence v souladu s předpisy FIA. Licence může být vydána pod pseudonymem, ale nikdo nesmí používat dva pseudonymy.

 Za vydání nebo prodloužení licence může být účtován poplatek. ASN může vydat licenci cizinci, jehož země není dosud registrována ve FIA, s předchozím souhlasem FIA. Seznam licencí vydaných na základě těchto podmínek musí být uložen u Sekretariátu FIA.

 Každý klub nebo asociace v době svého vstupu do FIA musí převzít závazek uznávat a vést evidenci licencí vydaných takovýmto způsobem.

 Mezinárodní Super licence je vyhotovena a vydána FIA pro ty kandidáty, kteří jsou držiteli národní licence a kteří o ni požádají. Je závazná pro některá mezinárodní mistrovství FIA za podmínek stanovených jednotlivým souborem předpisů. Za tímto účelem musí kandidáti na Super licenci FIA vyplnit a podepsat příslušnou žádost. Tuto je třeba obnovovat každý rok. FIA si vyhrazuje právo odmítnout vystavení Super licence, a to zejména v případě, že kandidát nesplňuje pravidla daná Kodexem bezúhonnosti FIA, který je přílohou tohoto Předpisu (Příloha B), a musí uvést důvody takovéhoto odmítnutí. Dokument Super licence zůstává vlastnictvím FIA, která jej doručí každému držiteli. Pozastavení nebo odejmutí licence v důsledku sankcí vylučuje jeho držitele z mistrovství FIA po dobu takovéhoto pozastavení nebo odejmutí.   

 Spáchání dopravního přestupku, úředně potvrzeného národními policejními orgány, je porušením tohoto Předpisu, a to za předpokladu, že dopravní přestupek je závažného charakteru, způsobil ohrožení jiných osob nebo je v rozporu s hodnotami motoristického sportu nebo hodnotami obhajovanými FIA.

 Držitel Super licence, který spáchal takovýto dopravní přestupek může :

– dostat napomenutí od FIA

– obdržet povinnost provedení nějaké práce ve veřejný prospěch nebo jeho Super licence může být  dočasně nebo trvale zabavena.

 b) Národní licence vydaná ASN EU nebo ASN země srovnatelné v souladu s rozhodnutím FIA profesionálním účastníkům nebo jezdcům, jak je definováno článkem 18 tohoto Předpisu, umožní jejich držiteli zúčastnit se národních závodů v zemích EU (nebo v zemích srovnatelných v souladu s rozhodnutím FIA), aniž by potřebovali zvláštní povolení, podléhající povinnosti v Kartingu pro jezdce a soutěžící být držitelem mezinárodní FIA licence (viz. článek 18). Takováto národní soutěžní licence bude mít na sobě znak EU.

 Každá ASN EU nebo ASN země srovnatelné v souladu s rozhodnutím FIA zajistí, aby pojistná ujednání brala v úvahu tyto předpisy.

Takový profesionální soutěžící nebo jezdec bude podléhat jurisdikci ASN země, ve které závodí, a k tomu ASN země, která mu vydala licenci. Jakékoliv rozhodnutí o pozastavení této licence budou zveřeněny v oficiálním motor sport bulletinu FIA.

 110. Právo vydávat licence

 Každá ASN bude oprávněna vydávat licence :

 1) svým státním příslušníkům;

 2) státním příslušníků jiných zemí zastoupených ve FIA, v souladu s následujícími závaznými podmínkami :

a) že jejich mateřská ASN vydá předem souhlas s vystavením, jež může být učiněn pouze jedenkrát ročně a v ojedinělých případech;

b) že se mohou prokázat své mateřské ASN (zemi, v níž jsou držiteli cestovního pasu) potvrzením trvalého bydliště v jiné zemi (každá osoba mladší 18 let v den žádosti musí poskytnout potvrzení o pravidelné školní docházce v jiné zemi) ;

c) že jejich mateřská ASN jim odebrala původně vydanou licenci.

 Žádná osoba, které bylo uděleno povolení její mateřskou ASN žádat licenci od jiné ASN, nebude držitelem licence od své mateřské ASN platné pro daný rok.  

Výjimečně studenti bona fide v ASN uznávaných závodech autoškol se mohou zúčastnit až dvou národních akcí pořádaných touto autoškolou za přísných podmínek, pro které platí dohoda mateřské a hostitelské ASN. V takovýchto případech jejich původní licence musí být předloženy do držení hostitelské ASN, která následně vydá licenci vhodnou pro danou akci. Tato licence jim bude vyměněna za jejich původní licenci po skončení akce(í).

 Jestliže na základě velmi výjimečných důvodů si držitel licence přeje změnit národnost své licence v průběhu roku, bude schopen toto učinit pouze po obdržení souhlasu své mateřské ASN a poté, co jeho stará licence byla vrácena zpět jeho mateřské ASN.

 ASN může rovněž udělit licenci cizinci, který je občanem země, která není dosud zastoupena ve FIA, ale pouze za podmínky, že je FIA neprodleně informována o tomto záměru, a FIA sdělí, zda v takovémto případě existuje důvod, aby licence nebyla udělena. Pokud ASN odmítne ze své strany žádost takovéhoto charakteru, sdělí toto FIA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *